ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1 Anvendelse

Disse almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

 

2 Tilbud

Tilbud gælder i 30 dage fra tilbuddets datering, dog med forbehold for mellemsalg.

 

3 Priser

Alle priser er dagspriser excl. afgifter og moms. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende indenfor de terminer, der er anført med hensyn til acceptfrist og leveringsfrist.

 

4 Ordrer

En salgsaftale er først bindende, når sælger har afgivet skriftlig ordrebekræftelse.

 

5 Levering

Hvis intet andet er aftalt, er leveringsbetingelserne: Frit læsset på lastvogn på sælgers værker.

Er der truffet særlig aftale om forsendelse af varen (frit tilkørt), leveres varen så nær brugsstedet, som en fuldlastet lastbil bekvemt kan køre.

Såvel pris som kvantum er baseret på opmåling ved læsning på sælger værker.

Ved salg ab værk anses varen leveret, når den er læsset på vogn.

Ved forsendelse af varen (frit tilkørt) anses varen leveret, når den er aflæsset på modtagerpladsen.

Såfremt strejke, lock-out, skibsforlis, anden force majeure eller særligt vejrlig gør produktionen på sælgers værker eller transport fra disse umulig eller uforholdsmæssig bekostelig, udsættes leveringstiden uden ansvar for sælger for et tidsrum, der svarer til den tid, hindringerne har haft virkning.

 

6 Modtagekontrol

Inden læsning/aflæsning skal køber sikre sig, at følgesedlens angivelser er i overensstemmelse med bestillingen samt under læsning/aflæsning foretage visuel kontrol af, at det leverede modsvarer bestillingen.

Evt. reklamation skal ske skriftlig straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på en mangel. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

 

7 Kvalitet

I de tilfælde produkter er tilsluttet anerkendte deklarations-, kontrol- eller certificeringsordninger er det bestemmelserne for disse, der er afgørende for om produkterne er konditionsmæssige.

I øvrige tilfælde refereres til gældende normer.

 

8 Mangelansvar

Leverancer leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB 92 §10 stk. 4.

Ved mangelfuld leverance foretager sælger hurtigst muligt omlevering. Køber kan derudover ikke rejse nogen krav mod sælger, der således bl.a. ikke dækker købers tab ved direkte og indirekte følgeskader.

 

9 Produktansvar

For produktansvar er sælger ansvarlig i henhold til de bestemmelser i Produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale.

Sælger fraskriver sig ansvar for produktansvarsskader på ethvert andet grundlag.

Sælgers ansvar for produktskader kan aldrig overstige kr. 1 mio.

Sælger er i ethvert tilfælde af produktansvar uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, avancetab eller andre lignende tab.

Rettes der fra trediemands side produktansvarskrav mod sælger, har køber pligt til at friholde sælger for krav udover kr. 1 mio., og køber er i så fald pligtig til at lade sig sagsøge sammen med sælger ved den instans denne måtte være blevet indbragt for.

Det bemærkes, at der ikke er tale om produktansvarsskade i det omfang, der opstår tab som følge af kosmetiske fejl (skønhedsfejl), herunder kosmetiske fejl som følge af springere.

Sælger har tegnet produktansvarsforsikring og påtager sig ikke ansvar udover forsikringsdækningen.

 

10 Betaling

Såfremt ingen specielle betalingsbetingelser er aftalt, betales senest 14 dage efter fakturadato.

Sker betaling ikke rettidig, er sælger berettiget til at beregne morarenter, indtil betalingen sker.

Hvis købers betalingsevne forringes væsentligt efter aftalens indgåelse og inden leveringen, er sælger berettiget til at forlange kontant betaling.

 

11 Persondatapolitik

Fra d. 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder i EU skal behandle personoplysninger, og det har også betydning for dig. Efter persondataloven har du en række rettigheder. Du skal ikke gøre noget i forhold til de nye regler.

Vi henviser til nærmere oplysninger på www.kroghs-as.dk. under OM KROGHS – persondatapolitik.

12 Tvister

Eventuelle tvister parterne i mellem afgøres efter Dansk Rets regler af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

For yderligere information – tøv endelig ikke med at kontakte os.